Gaminu ir augu: tradicijos tarp pluošto ir struktūros

Tradiciniai ir senieji amatai – neatsiejama lietuviškos kultūros dalis, regionų išskirtinumo požymis bei papildomas pajamų šaltinis vietos bendruomenėms. Dabar amatai ir amatininkų produkcija dažniausiai pristatomi vykstant mugėms bei regioninėms šventėms, kurias aplanko šia sritimi savo valia besidomintys žmonės. Tokiu būdu žinių apie amatus perdavimas nėra inovatyvus bei patrauklus, jis nepasiekia plačiosios visuomenės. Be to, patys amatininkai susiduria su kliūtimis, kurios apsunkina tinkamos nišos suradimą rinkoje (vyresnio amžiaus, sunkiai prisiderinanys prie greitų ekonominių pokyčių, verslumo trūkumas, nepalankios finansinės galimybės). Audimas yra svarbi lietuvių ir norvegų kultūrų dalis: Norvegijoje – vilna, Lietuvoje – linas. Audinys yra vienas iš gražiausių nacionalinio paveldo menų. Audimo amatas išliko iki mūsų dienų ir tai parodo, kokios turtingos audimo tradicijų yra abejos kultūros. Deja, šiandieniniais laikais šiuo archajišku amatu nebesidomima, o audėjų skaičius taip pat labai sparčiai mažėja. Labai svarbu atrasti šiuolaikinį ir inovatyvų būdą išsaugoti ir apsaugoti audimo amatą bei atskleisti įdomiąją jo pusę plačiajai visuomenei. Siekiant, kad amatai prisidėtų prie meno, kultūros ir kultūrinio turizmo populiarinimo regionuose, reikia ieškoti naujų bei patrauklių būdų juos pateikti ir pristatyti.

Remiantis šios problematikos aktualumu, 2015 m. Vilniaus dailiųjų amatų asociacija kartu su partneriu iš donorės šalies pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą – Gaminu ir augu: tradicijos tarp pluošto ir struktūros.  Projektas finansuojamas pagal Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimo programą. Projekto trukmė – 11 mėnesių.

PROJEKTO TIKSLAS

Rekonstruoti, keistis ir skleisti tradicines tekstilės amato žinias Lietuvoje ir Norvegijoje, atlikti tekstilės amatų rekonstrukcijos procesą, sukurti galutinį inovatyvų produktą – mobilią, gyvą, atvirą, edukacinę parodą šia tema, pateikiamą iš skirtingų perspektyvų įvairioms projekto tikslinėms grupėms bei užmegzti ryšius su vietiniais profesionalais ir neprofesionalais amatininkais.

logo

PAGRINDINĖS VEIKLOS

  • Norvegijos avių vilnos ir Lietuvos lino produkcijos tyrimas per mokslo ir fizikinių procesų prizmes.

Šio dvejopo tyrimo metu bus siekiama ištirti abiejų šalių tradicines priemones ir archajiškus praktinius gamybos metodus šioje srityje. Tokiu būdu muziejų artefaktų tyrimas ir praktinės amatininkų žinios bus sujungtos pasitelkus istorinės rekonstrukcijos metodikas. Būtent šios dvi veiklų perspektyvos atspindi „gaminu ir augu“ filosofiją, t.y. nuolatinį mokymąsi per gamybos procesą.

  • Inovatyvaus produkto – mobilios, gyvos, atviros, edukacinės parodos – sukūrimas.

Parodos metu bus siekiama tarptautiniame lygmenyje užmegzti ryšius tarp amatininkų-profesionalų ir mėgėjų ar „naujokų“ bei plačiosios visuomenės. Gyvosios mobilios parodos metu bus demonstruojamas lino ir vilnos kelias nuo pluošto gimimo iki audinio, per šią edukacinę prizmę vyks tarpkultūriniai žinių mainai, perduodami įgūdžiai visuomenei. Parodos metu bus pristatyta per projektą sukurta mobili 25 m² dirbtuvė su išrenkamais langais, pritaikyta kelių edukatorių darbui, pristatant dirbtuvėje esančius prietaisus vilnai/linui apdirbti, siūlams vyti, austi, besimokantiems sudarant sąlygas mobilioje dirbtuvėje išbandyti rekonstruotus įrankius, susipažinti su informacine medžiaga (stendas, pavyzdžiai).

Projekto tikslinės grupės. Jaunimas iki 25 m., asmenys nuo 30 m., senjorai, kitų kultūrų / etninių grupių atstovai (Norevgijoje), neįgalieji, socialiai remtini asmenys, profesionalai ir neprofesionalai amatininkai, Ukmergės rajono Krikštėnų kaimo bendruomenė, Mažeikių rajono Gyvolių kaimo bendruomenė

  • Tiriamojo ir rekonstrukcinio proceso viešinimas tam skirtame tinklaraštyje 3 kalbomis (lietuvių, anglų, norvegų).

Šiame tinklaraštyje bus inicijuojamos diskusijos internetinėje erdvėje, siekiant mokyti ar keistis idėjomis, žiniomis. Tokiu būdu projekto produktas sukurs papildomą kokybišką alternatyvą meno, kultūros bei žinių perteikimui bei kultūrinio turizmo plėtojimui. Taip pat  sukurs galimybę netradicinėje aplinkoje prisiliesti prie gyvosios istorijos, užtikrins domėjimąsi socialine, kultūrine, menine ir gamtine savo krašto aplinka. Naudojantis geros praktikos pavyzdžiais (partnerių patirtis) bus rastas naujas būdas pristatyt amatus visuomenei ir tokiu būdu didinti ne tik Vilniaus, bet ir kitų Lietuvos regionų patrauklumą ir konkurencingumą.

PROJEKTO PARTNERIAI

  • Norsk Folkemuseum yra didžiausias kultūrinės istorijos muziejus Norvegijoje. Muziejaus rinkinius sudaro daiktai iš visos šalies teritorijos ir jie reprezentuoja žmonių gyvenseną Norvegijoje nuo 1500 metų iki dabarties. Atvirame muziejuje po dangumi 160 pastatų atspindi skirtingus Norvegijos regionus, laikotarpius, taip pat skirtumus tarp miesto ir kaimo bei socialinių sluoksnių. Muziejuje yra 4 amatų dirbtuvės – juvelyro, puodžiaus, audėjo, žvakių liejiko. Muziejuje nuolat rengiamos parodos, edukacinės programos, vykdoma veikla, kuria siekiama išsaugoti nematerialųjį kultūros paveldą.

Daugiau informacijos: Norsk Folkemuseum

  • Ukmergės rajono Krikštėnų kaimo bendruomenė. Dėka entuziastingų šios bendruomenės narių yra organizuojamos edukacinės pamokos vaikams pavadinimu „Lino kelias“. Besidomintiems 3 audėjos demonstruoja audimo amatą ir visos jos dalyvauja šio projekto veiklose.
  • Mažeikių rajono Gyvolių kaimo bendruomenė. Projekte dalyvauja 82 aktyvūs nariai. Bendruomenės nariai neturi jokių patalpų bendroms veikloms ir pomėgiams (siuvinėjimas, dainavimas, vaidinimas) vykdyti, tad jie susirenka vienas kito namuose. Visa bendruomenė yra labai iniciatyvi.

 Daugiau informacijos apie projektą: projekto vadovė Indrė Rutkauskaitė, tel./faks. (370 5) 2619886, mob.tel. +37068413902, el.paštas: indre.rutkauskaite@vda.lt